Chân gỗ cho bàn đá 1m2-1m5 CX1


Chân gỗ cho bàn đá 1m2-1m5 CX1
Chân gỗ cho bàn đá 1m2-1m5 CX1
Chân gỗ cho bàn đá 1m2-1m5 CX1
1 / 3
Chân gỗ cho bàn đá 1m2-1m5 CX1
Chân gỗ cho bàn đá 1m2-1m5 CX1
Chân gỗ cho bàn đá 1m2-1m5 CX1
Chân bàn gỗ tháo ráp được

Dành cho mặt bàn 1m2- 1m5

bề ngang từ 70-85