Chân bàn sồi thẳng CX2


Chân bàn sồi thẳng CX2
1 / 1
Dành cho bàn 1m8-2m phụ hợp để được 3 ghế mỗi bên