Chân bàn Concorde


Chân bàn Concorde
1 / 1
Kích thước 1m2-1m6 cho bàn 1m4-2m